Scroll to top
BIONIQUE - office for architectural and interior design
Home » Administrative » P|A|V COMPLEX COMPETITION
Administrative Commercial Competition Residential Urban design

P|A|V COMPLEX COMPETITION

Praille Acacias Vernets – Opération Les Vernets konkurs

Lokacija: Ženeva, Švajcarska

Naručilac konkursa: Republique et Canton de Geneve, Département de l’urbanisme | Grad Ženeva, Zavod za Urbanizam

Namena kompleksa: stanovanje (80%), tercijarne delatnosti, poslovanje i edukacija.

 

Kvadratura:

Sekundarne aktivnosti 12.116 m2 (38%)

Tercijarne aktivnosti 11.603 m2 (36%)

Komercijalne aktivnosti 4.424 m2 (14%)

Tehnika 3.983 m2 (12%)

Ukupno: 32.126 m2

 

Aktivnosti 32.126 m2

Obrazovna ustanova 5.771 m2

Parking prostori 64.745 m2

Stanovanje 127.136 m2 (1450 stanova)

Ukupno: 229.778 m2

P|A|V complex 3d night perspective of modern urban block

KONCEPT, BIOKLIMATSKA ANALIZA I STRATEGIJE PROJEKTOVANJA

Koncept: Obezbeđenje biodiverziteta, inherencija gradskog prostora sa prirodom, energetska efikasnost, održivi razvoj. Posebna pažnja je posvećena uređenju prostora, stvaranju komplementarnih i atraktivnih javnih prostora kao i stvaranju kvalitetnog urbanog pejzaža.

Spoljašnji izgled objekata je u korelaciji sa tipologijama stanovanja, tercijarnih delatnosti i javnih objekata. Težilo se da se na pravi način iskoristi “gustina” programa i isprepletanost aktivnosti kako bi se stvorila aktraktivnost kompleksa koju je klijent zahtevao raspisom.

U potrazi za komplementarnošću radili smo na kvalitetu prostora, atmosferi i upotrebnoj vrednosti kompleksa. Uvedena je gradacija različitih nivoa društvene aktivnosti i privatnosti, sve u skladu sa celokupnim dizajnom i programom unutrašnjih prostora.

Svi javni i kolektivni prostori projekta su pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Sve zgrade u bloku su orijentisane tako da dobijaju direktnu sunčevu svetlost najmanje tri sata dnevno (uzimajući u obzir celogodišnji prosek).

Zgrade su projektovane za visoku optimizaciju korišćenja dnevnog svetla. To znači da postoji veliki broj sati na dnevnom nivou, kada je za osvetljenje dovoljno samo prirodno svetlo, odnosno kada nema potrebe za veštačkim osvetljenjem. Viši delovi kompleksa su pozicionirani dalje od naspramno postavljenih fasada kako bi zasenčenje bilo minimalno tokom celog dana.

Zgrade su projektovane i orijentisane tako da dozvoljavaju nesmetano strujanje vetra kroz blok u cilju što boljeg provetravanja. Posebna pažnja je posvećena usmeravanju tokova vetra ka zajedničkim (javnim) prostorima. Stanovi, kao i garaže, pozicionirane u nivou prizemlja mogu se preko širokih otvora na fasadama prirodno provetravati.

Javni prostori, pozicionirani na različitim nivoima, stvaraju dinamičnu atmosferu. Svi javni prostori su koherentni sa vegetacijom, obogaćeni vodenim površinama i sa atraktivnim pogledom.

Spratnost u bloku varira. Podzemne garaže se prostiru na dva nivoa ispod zemlje i jednim delom u prizemlju, poslovno-komercijalni deo nalazi se na prizemlju i prve dve etaže, dok su stambeni prostori locirani od treće do četrnaeste etaže.

U osnovi bloka se može uočiti pružanje i ukrštanje 3 osnovna pravca: a. pešačkog koridora u vidu „komercijalne“ ulice – Rue de marché, b. zelenog koridora – couloir vert u vidu staza i rampi koje konvergiraju ka zelenim terasama i parkovima na višim nivoima i c. vodenih površina koje prožimaju ceo kompleks.

modern urban block sun analysis
Solarna analiza
modern urban block sun analysis
Solarna analiza
modern urban block wind analysis
Analiza vetra
PAV complex master plan
Master plan
biodiversity
Šema apsorbcije i filtracije atmosferskih voda | Biodiverzitet
P|A|V complex city block night aerial perspective

Jedna od osnovnih ideja je da se u bloku napravi jasna „transportna“ demarkacija, odnosno da se unutar njega ne pojavljuju saobraćajnice i parkirališta, već da se celokupan motorni saobraćaj odvija ispod površine zemlje. Jedini otvoreni parking prostori se nalaze na obodu kompleksa. Većina ovih prostora natkrivena je solarnim panelima na metalnoj konstrukciji.

Komercijalno-poslovni deo se prožima po obodu bloka. Do njega se lako pristupa spoljnom sekundarnom saobraćajnicom.

Zeleni koridor sa nivoa prizemne etaže se na nekoliko mesta uzdiže ka višim nivoima. Stanari i posetioci bloka mogu šetajući kroz poteze prošarane zelenim površinama i žardinjerama da stignu do parkova na različitim etažama. Ceo kompleks je ispresecan prodorima u vidu stepeništa i rampi, vodenim površinama i kanalima, linijskim parkovima i zelenim terasama.

Do viših etaža je moguće stići uz pomoć panoramskih liftova lociranih na gotovo svakom raskršću i ulazu u blok.

P|A|V complex 3d perspective of modern urban block
P|A|V complex 3d perspective of modern urban block

Jedan od zanimljivih motiva kompleksa je svakako i stepenište koje se nalazi na severnom ulazu u blok, u blizini pešačkog mosta „Hans-Wilsdorf“. Ovo stepenište se pruža tik uz fasadu i savladava tri spratne visine. Sastoji se od serije naizmečno postavljenih betonskih blokova koji su smaknuti jedan u odnosu na drugi.

Ovi kubusi sa gornje strane formiraju žadrinjere sa drvećem i žbunastim rastinjem dok se sa donje strane osvetljenjem dobija utisak lebdenja. Na ovaj način se dobija kontinuitet zelenih površina. Ovo zelenilo takođe predstavlja zvučnu i vizuelnu barijeru između trga i apartmana. Likovni izraz ovog stepeništa i „lebdećih“ pasarela na 3. etaži je naglašen, gotovo emfatičan.

Kroz prve tri etaže se prožima pešačka “ulica-galerija”. Ova galerija ima veliki značaj u povezivanju svih delova prostorne kompozicije i jedan je od najkarakterističnijih elemenata u urbanom prostoru (s obzirom na društveni kontekst). Ukrašena zelenilom, cvećem i na pojedinim mestima umetničkim delima, galerija zaposlenima i posetiocima nudi alternativni prostor za formalne i neformalne razgovore, kao i sastanke.

Galerija se vrti oko celog unutrašnjeg prostora bloka, povezujući tako njegove delove. Ponegde se ova ulica-galerija sužava, širi, a na nekim mestima čak i pretvara u hodnik ili prolaz, kao i u most ili stazu. Ova ulica-galerija je kao glavna arterija, kao reka. Na njoj se nalaze linijski parkovi, zelene bašte, prostori za sedenje, odmaranje, relaksaciju i pešačke rute.

Jedna od karakteristika kompleksa su prostrani stanovi sa velikim staklenim površinama koje propuštaju dovoljno sunčeve svetlosti. Većina stanova ima pogled ka reci Avri ili ka ostatku grada i locirani su daleko od ulične buke.

Na prostranim kaskadnim terasama korisnici mogu da uživaju u spektakularnom pogledu na grad i okolinu. Jedan deo terasa je ozelenjen niskom dekorativnom vegetacijom. Na njima su postavljene nadstrešnice izvedene od drvenih konstruktivnih elemenata.

Kaskadno postavljene horizontale sprečavaju prodore sunca i kiše, dok u zimskim mesecima, kada je sunce niže, propuštaju svetlost u unutrašnjost apartmana.

P|A|V complex 3d night perspective of modern urban block

Poslovni apartmani se nalaze u kulama i projektovani su u jednom ili u dva nivoa. Ovi poslovni dupleksi predstavljaju atraktivan poslovni prostor, u kojem je obezbeđen optimalni nivo prirodne svetlosti, izolacija od buke i izuzetan pogled.

Gabariti objekata svedenih geometrijskih oblika su prošarani izdubljenjima u vidu lođa.

Fasade karakterišu otvori koji ispunjavaju kompletan prostor između kostruktivnih elemenata distrubuiranih u strogom rasteru. Ovu ujednačenost razbija naizmenično pojavljivanje punih zidnih platna na fasadi.

Kolorit brisoleja je u pastelnim tonovima, desaturisan, gde je boja samo diskretno naznačena. Brisoleji predstavljaju neku vrstu veziva bloku i daju poseban izraz i karakter celokupnom prostoru. Brisoleji se prostiru kroz ceo kompleks i tako ga povezuju. Slog fasadne klinker opeke poseduje zanimljiv karakter koji je rezultat nekoliko elemenata poput neobične šeme boja u kojoj se kombinuju nijanse sive, braon i crvene i prodora mat i sjajnijih delova lica i grube, „ostarele“ površine.

P|A|V complex 3d perspective of modern urban block
P|A|V complex 3d night perspective of modern urban block

Javni zeleni koridor povezuje ceo blok i zasenčuje prostore koji se prostiru uz njega od prevelikog zagrevanja. Kontinuirani zeleni pojasevi osiguravaju biodiverzitet u bloku, kao i u okolnom naselju. Ove široki zeleni potezi premošćuju susedne blokove i tako omogućavaju insektima i životinjama kretanje i interakciju. Pored toga ovaj potez poboljšava kvalitet vazduha i komfor korisnika u bloku tako što vetar manjeg intenziteta nesputano struji kroz njega.

Vertikalni brisoleji takođe sprečavaju prekomeno pregrevanje i bljesak u prostorijama. Oni se mogu rotirati oko vertikalne ose zauzimajući najpogodniji položaj u odnosu na sunce.

Prekomerno oticanje atmosferske vode koje može preopteretiti gradski sistem atmosferske kanalizacije u velikoj meri je smanjeno upotrebom zelenih krovova i retencionog jezera. Retenciono jezero sakuplja višak atmosferske vode i polako je otpušta u zemlju.

Jezero je osmišljeno kao poseban ekosistem koji smanjuje zagađenje vode pre nego što se ona apsorbuje u zemlju ili ulije u reku. Ovo jezero takođe sprečava prekomerno oticanje vode u reku i potecijanu eroziju tla. Biljke koje filtriraju vodu zahtevaju konstantan dotok vode. Tokom sušnih i sunčanih perioda skladištena voda se iz posebnih vodenih rezervoara upumpava u jezero.

Krovne zelene bašte smanjuju u toku leta temperaturu uz pomoć evaporative cooling-a (evaporativnog hlađenja) ili adijabatskog hlađenja. Evaporativno hlađenje funkcioniše na principu isparavanja vode kojim se vazduh hladi do ugodne temperature.

Zelene terase stvaraju prijatne mikro-klimatske celine. Najviše krovne etaže su kompletno pokrivene solarnim panelima. Solarni paneli proizvode struju i za potapajuće pumpe za vodu u retencionom jezeru.

P|A|V complex energy efficiency section

.

.

.

check also:

urban villa
Urban villa | KOT 11
commercial centre
Commercial centre reconstruction | Bor
modern urban villas
Tatar hill residence